Basta
Primex Grundolja

Primex Grundolie

Primex

Sæt pris på træet, inden du træbeskytter det. Beckers Primex Grundolie er en flydende imprægneringsolie, som anvendes for at beskytte knaster, endetræ og andre udsatte dele af træværk udendørs. Primex Grundolie trænger ind i træfibrene, hvilket giver en rigtig god beskyttelse mod vandoptagelse og mindsker risikoen for sprækkedannelse i træ og malingslag. Ved at anvende Primex Grundolie bliver træet desuden beskyttet mod råd og blåsplint.

  • Beskytter mod råd og blåsplint
  • Beskytter mod vandoptagelse og mindsker risikoen for sprækkedannelse
  • Holder træet i god stand længere tid

Farve

Vælg farve

Størrelse

Calculate quantity

/product/primex-grundolie
Find forhandler
Kategori


Forbrug

6,25 - 12,5 m²/l


Glans

-


Værktøj

pensel


Malingstemperatur

Laveste +5°C overfladetemperatur og under 80 % relativ luftfugtighed


Tørretid ved + 23 ° C og 50% relativ fugtighed

Stick free after 1(h). Paintable after 4(h).


Binder

Olie


VOC

Forberedelse af overfladen

Sørg for at overflader er tørre, rene og fri for støv. Ældet og grånende træ fjernes ved børstning og slibning.


Paint

Påfør olie: Omrøres grundigt før brug. Påføres med en pensel. Påfør Primex Grundolie til træet er mættet (flere gange vådt i vådt), overskydende olie tørres bort efter ca. 15-20 min. Mængden der skal påføres er medlem 80-160 ml/m2 afhængig af hvor meget underlaget suger. Normalt kan det opnås ved 1-2 påføringer. Primex Grundolie må ikke anvendes på intakte malingslag eller laserede overflader. Det behandlede træ ska alltid overmales. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes.


When you finished painting


Plejeinstruktioner


Vigtig

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412). Undgå udledning til miljøet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1. Må kun anvendes i doseringer på 80-160 ml/m2 ved pensling, rullepåføring, manuel og automatiseret sprøjtning og dypning og flow-coat proces. Produktet Primex Grundolie må tillige anvendes i den angivne dosering i fuldautomatiserede neddypningsprocesser, hvor alle trin i behandlings- og tørringsprocessen er mekaniserede, og ikke omfatter manuel håndtering, herunder når de behandlede artikler transporteres gennem dyppetanken til drænings-/tørringsområdet og lageret (hvis de ikke allerede er tørre på overfladen, inden de flyttes til lageret). Om nødvendigt skal de træartikler, der skal behandles, fastgøres helt (f.eks. med spændebånd eller fastspændingsanordninger) inden behandling og under neddypningsprocessen og må ikke håndteres manuelt, før overfladen på de behandlede artikler er tør. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes til træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer og foderstoffer. Behandlet træ må indendørs kun bruges til vinduesrammer og yderdøre. Må ikke anvendes indendørs. Det behandlede træ skal overfladebehandles med for eksempel en maling. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Nyligt behandlet træ skal efter behandlingen henstilles overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forebygge direkte spild til jord og vand. Eventuelt spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. Indeholder propiconazole og IPBC. Kan udløse allergisk reaktion. Træbeskyttelsesmiddel (PT8) BPD-Reg. nr. 805-3 Må kun anvendes i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1. Indeholder: Væske. Aktivstofferne er godkendt efter biociddirektivet (98/8/EF). Midlet er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indeholder: Jod-propynylbutylkarbamat (IPBC) 0.3% (3.01g/l) Propikonazol 0.9% (9.02g/l). Batch nr. : se den trykte nummer på emballagen. Udløbsdato: 2 år efter åbning af dåsen. For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer. og hjemmeside.

er føjet til den gemte liste
er blevet fjernet fra den gemte liste
er føjet til indkøbslisten
er blevet fjernet fra indkøbslisten
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
Du måste välja en färg